Nộp lệ phí hải quan

Tiêu đề:Nộp lệ phí hải quan
Hỏi:Em muốn hỏi nộp lệ phí hải quan 20.000 là vào mã chương, mã ngành nào? Chi cuc hải quan sân bay Tân sơn nhất thì nôp tài khoản như thế nào a
Trả lời:DN có thể tra cứu trên webrite nàyhttps://www.customs.gov.vn/default.aspx* tài khoản nộp lệ phí của Chi cục HQCKSBQT Tân Sơn Nhất : 3511.0.2995081* Mã chương, mã ngành: Tra cứu Thông tư 33/2008/QĐ-BCT; Thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 sửa đổi bổ sung Thông tư 33/2008/QĐ-BTC.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *