Nhập khẩu thực phẩm

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu thực phẩm
Hỏi:Kính gửi ban tư vấn.
Công ty tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối thực phẩm đối với các mã HS sau: 0403; 1104; 1601; 1704; 1806; 1902; 1903; 1904; 1905; 2007.
Vậy công ty tôi cần phải thực hiện thủ tục hải quan và xin những loại giấy phép gì để có thể nhập khẩu.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
1/ Về Kiểm tra chuyên  ngành:
– Căn cứ  Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
– Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014: Phân công và phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
– Căn cứ Quyết định số 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Ban hành Bảng mã số HS của Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch.
– Căn cứ Quyết định số 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Ban hành Bảng mã số HS của Danh mục vật thể thuộc diện phải kiểm dịch thực vật của Việt Nam.
Mặt hàng thực phẩm có mã số HS thuộc phân nhóm 0403 và 1601 khi nhập khẩu  thuộc đối tượng phải kiểm dịch động vật và kiểm tra an toàn thực phẩm.
Mặt hàng thực phẩm có mã số HS thuộc phân nhóm 1104 và 1903 khi nhập khẩu  thuộc đối tượng phải kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm.
Mặt hàng thực phẩm có mã số HS thuộc phân nhóm 1704, 1806, 1902, 1904, 1905 và  2007 khi nhập khẩu  thuộc đối tượng phải kiểm tra an toàn thực phẩm.
( do doanh nghiệp không nêu tên hàng và mã số HS cụ thể, nên khi nhập khẩu đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm dịch được quy định tại Quyết định số 4758/QĐ-BNN-TY và Quyết định số 2515/QĐ-BNN-BVTV để thực hiện đăng ký kiểm dịch đúng theo quy định)
Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động thực vật, trước khi nhập khẩu đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Cục Thú y hoặc Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để được hướng dẫn cụ thể.2/ Về hồ sơ tờ khai hải quan: đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào các quy định tại   Điều 16 và điều 34 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính : Quy định về thủ tục Hải quan…
Cơ quan Hải quan chỉ thông quan mặt hàng nêu trên khi doanh nghiệp nộp Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *