Nhập khẩu than cốc

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu than cốc
Hỏi:Kính gởi Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh
Công ty chúng tôi dự định nhập than cốc (thuộc nhóm 27040010) từ TQ để dùng làm nhiên liệu phục vụ sản xuất của nhà máy. Vì vậy kính mong Cục tư vấn những thủ tục cần thiết để chúng tôi có thể nhập than cốc về sản xuất cho nhà máy.
Xin cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, than là hàng hóa kinh doanh có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Theo công văn 2719/TCNL-CNT ngày 05/10/2016 hướng dẫn của Tổng cục Năng lượng – Bộ Công thương nếu Doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu than cho sản xuất khác (không phải nhập khẩu than trực tiếp để cung cấp cho sản xuất điện) thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành khác có liên quan.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *