Nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm

Tiêu đề:Nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm
Hỏi:Kính gửi: Quí lãnh đạo Cục HQTPHCM Công ty chuẩn bị nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm (chiết xuất collagen dạng bột) dùng để sản xuất thực phẩm chức năng nhưng không biết áp mã HS nào, vậy nhờ bộ phận tư vấn xem giùm nguyên liệu thực phẩm này thuộc mã HS nào, thuế xuất và thủ tục nhận hàng có giống như làm thực phẩm chức năng thành phẩm không . Xin chân thành cám ơn !
Trả lời:Cục Hải quan Tp.HCM trả lời như sau:
1. Hướng dẫn về phân loại hàng hóa và chính sách thuế
1.1 Hướng dẫn phân loại áp mã số hàng hóa
Theo Điều 26 Luật Hải quan năm 2014 ngày 30/6/2014 quy định “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”. Để phân loại áp mã số cho mặt hàng “nguyên liệu thực phẩm (chiết xuất collagen dạng bột)”, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản như sau:
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại  tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Tham khảo chú giải HS 2012, chương 12 và chương 21.
Do thông tin của Quý doanh nghiệp cung cấp không đủ cơ sở để cơ quan hải quan hướng dẫn áp mã số chi tiết cho mặt hàng “nguyên liệu thực phẩm (chiết xuất collagen dạng bột)”.
1.2 Hướng dẫn xác định trước mã số
Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan, làm cơ sở để khai báo hải quan Quý công ty có thể thực hiện quy trình xác định trước mã số như sau:
        – Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
        – Hồ sơ xác định trước quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
1.3 Hướng dẫn về chính sách thuế
Để xác định thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa, cần căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số HS chi tiết phù hợp. Trên cơ sở mã số HS chi tiết, xác định được thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013.
2.  Về thủ tục:
Ngoài thủ tục hải quan theo quy định hiện hành, hàng hóa doanh nghiệp dự kiến nhập khẩu phải thực hiện thủ tục theo quy định quản lý chuyên ngành. Cụ thể:
2.1 Thủ tục hải quan:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
2.2 Thủ tục theo quy định quản lý chuyên ngành
Thực hiên theo quy định tại Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Quyết định 11039/QĐ-BCT ngày 03/12/2014 của Bộ Công thương về việc công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng quy trình kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Trong trường hợp cần thiết đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *