Nhập khẩu máy móc tạo tài sản cố định cho DN 100% vốn Việt Nam

Tiêu đề:Nhập khẩu máy móc tạo tài sản cố định cho DN 100% vốn Việt Nam
Hỏi:Công ty em muốn mở tờ khai nhập khẩu các Tài Sản Cố Định( Gồm các máy móc) với hình thức đầu tư thay vì nhập kinh doanh , vì 2 lý do sau: 1. Thứ nhất cty em không có chức năng buôn bán máy móc thiệt bị 2. Nhập đầu tư thì Cty mới được khấu trừ phần thuế GTGT của hàng nhập khẩu, còn nếu tờ khai kê khai nhập với hình thức kinh doanh thì sẽ không được khấu trừ thuế GTGT của hàng nhập khẩu Công ty em có 100% vốn trong nước, vậy có thể nhập theo hình thức đầu tư hay không? Nếu không thể thì quý cớ quan có thể chỉ dẫn cho bên em hình thức mở tờ khai kiểu nào để có thể khấu trừ thuế GTGT tài sản đầu vào này?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Về thuế GTGT đầu vào thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế địa phương. Đề nghị doanh nghiệp liên hệ cơ quan thuế địa phương để được giải đáp.
Căn cứ Điều 12 và khoản 7 Điều 100 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 hướng dẫn về thủ tục  hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc Điều 8, Điều 9, Điều 21 và Điều 22 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;
Căn cứ Phụ lục I ban hành theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;Căn cứ Nghị định 53/2010/NĐ-CP ngày 19/5/2010 của Chính phủ quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lậpdo Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính, dự án đẩu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu;
Căn cứ Chương I Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
Căn cứ Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *