Nhập khẩu máy dẫn động thang máy và phụ tùng cho thang máy

Tiêu đề:Nhập khẩu máy dẫn động thang máy và phụ tùng cho thang máy
Hỏi:Kình chào Quý Anh Chị bộ phận hỗ trợ hải quan.
Công ty chúng tôi có nhập khẩu mặt hàng “máy dẫn động thang máy và phụ tùng” Theo công ty chúng tôi được biết mặt hàng của công ty nhập khẩu quy định tại thông tư 22/2018/TT-BLDTBXH quy định danh mục sản phẩm hàng hoá thuộc trách nhiêm BLDTBXH.
Căn cứ vào danh mục thông thư 22/2018/tt-BLDTBXH thì hàng hoá cty chúng tôi nhập khẩu thuộc STT 1 trong phụ lục là “Thang máy và các bộ phận an toàn của thang máy” gồm hs code: 8431.31.10 và 8431.31.20, Công ty chúng tôi đã tìm hiểu các Quy Chuẩn Tiêu chuẩn và thông tư đính kèm chúng tôi nhận thấy như sau.
1, căn cứ thông tư: 08/2011/TT-BLDTBXH Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện” ký hiệu: QCVN:02/2011/BLDTBXH, như vậy Quy chuẩn này chỉ áp dụng đối với thang máy điên không áp dụng cho phụ tùng thang máy nói chung và máy dẫn động thang máy nói riêng.
2, căn cứ thông tư: 42/2013/TT-BLDTBXH Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thuỷ lực” ký hiệu: QCVN:18/2013/BLDTBXH, như vậy Quy chuẩn này chỉ áp dụng đối với thang máy thuỷ lực, không áp dụng cho phụ tùng thang máy nói chung và máy dẫn động thang máy nói riêng.
3,căn cứ thông tư: 48/2016/TT-BLDTBXH Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy không buồng máy” ký hiệu: QCVN:26/2016/BLDTBXH, như vậy Quy chuẩn này chỉ áp dụng đối với thang máy không buồng máy, không áp dụng cho phụ tùng thang máy nói chung và máy dẫn động thang máy nói riêng.
4,căn cứ thông tư: 15/2018/TT-BLDTBXH Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy gia đinh” ký hiêu: QCVN:32/2018/BLDTBXH, như vậy Quy chuẩn này chỉ áp dụng đối với thang máy gia đình, không áp dụng cho phụ tùng thang máy nói chung và máy dẫn động thang máy nói riêng.
Do vậy theo những quy chuẩn trên chỉ có hiệu lục đối với những thang máy hoàn chỉnh. => Vậy mặt hàng của công ty chúng tôi có phải làm chứng nhận hợp quy theo thông tư 22/2018/BLDTBXH hay không.
Xin chân thành cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Ngày 06/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tại mục 1 phụ lục ban hành kèm theo danh mục này quy định: Thang máy và các bộ phận an toàn của thang máy, mã số HS 8428.10.31, 8428.10.39, 8431.31.10, 8431.31.20 thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Việc kiểm tra nhà nước về chất lượng các mặt hàng nêu trên căn cứ vào các tiêu chuẩn quốc gia:  QCVN 02/2011/BLĐTBXH, QCVN 18:2013/BLĐTBXH, QCVN 26:2016/BLĐTBXH và QCVN 32:2018/BLĐTBXH. Như vậy chỉ những mặt hàng được quy định cụ thể tại các QCVN nêu trên mới phải thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *