Nhập khẩu dụng cụ y tế

Tiêu đề:Nhập khẩu dụng cụ y tế
Hỏi:Kính gửi Cục HQ TpHCM Công ty chúng tôi đang nhập khẩu lô hàng thiết bị y tế là “Dụng cụ phẫu thuật trĩ Longgo dùng 1 lần”. – là loại dụng cụ phẫu thuật ngoài cơ thể sử dụng một lần và không thuộc danh mục trang thiết bị y tế ban hành kèm theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 (Phụ lục 1 – Thông tư số 30/2015/TT-BYT). Các thiết bị này được phân Loại B theo theo qui tắc: 6. Phân loại TTBYT xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng tạm thời (Mục B, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT, ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Qui định chi tiết về việc phân loại TTBYT). Xin hỏi, chúng tôi có phải xin Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế cho lô hàng này không? Xin trân trọng cảm ơn.
Trả lời:Ngày 20/3/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi giấy phép nhập khẩu mặt hàng trang thiết bị y tế. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Hiện nay, việc nhập khẩu trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP  ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/7/2016. Theo đó các trang thiết bị y tế nhập khẩu phải được đăng ký lưu hành; theo quy định tại Điều 42 Nghị định này các trường hợp trang thiết bị y tế phải có giấy phép nhập khẩu:
a) Chưa có số lưu hành nhập khẩu để nghiên cứu khoa học hoặc kiểm nghiệm hoặc hướng dẫn sử dụng, sửa chữa trang thiết bị y tế;
b) Chưa có số lưu hành nhập khẩu để phục vụ mục đích viện trợ;
c) Chưa có số lưu hành nhập khẩu để sử dụng cho mục đích chữa bệnh cá nhân.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *