Nhập khẩu Drone

Tiêu đề:Hỏi thủ tục nhập khẩu Drone
Hỏi:Công ty có câu hỏi về thủ tục nhập khẩu phương tiện bay siêu nhẹ Drone trong nông nghiệp. Hs 8802.20
-Theo Nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ về việc quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ thì Công ty phải xin phép về hoạt động bay với mặt hàng trên.
– Theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2019 về quy định chi tiết một số điều Luật quản lý ngoại thương, theo phần 4 điều 8 và phụ lục IV thì mặt hàng trên phải xin phép Bộ Công thương cấp giấy phép nhập khẩu trên cơ sở ý kiến Bộ quốc phòng, bộ công an Thực tế cơ quan hải quan đang hướng dẫn doanh nghiệp chỉ cần giấy của Cục Tác chiến (Bộ quốc phòng) theo NĐ 36 và không cần giấy của Bộ Công Thương Đề nghị có hướng dẫn cụ thể có cần xin giấy của Bộ công thương không để doanh nghiệp thực hiện cho phù hợp tránh phát sinh các thủ tục không cần thiết
Trân trọng
Trả lời:Kính gửi: Công ty Long Viet
Ngày 20/8/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu và kinh doanh máy bay không người lái. Liên quan đến vấn đề này, do DN không nêu rõ tình trạng hàng mới hay đã qua sử dụng nên Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ về việc quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ thì “Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, thực hiện thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, kinh doanh các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ phải có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chấp thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.”
Căn cứ Khoản 4 Điều 8 Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định: “Việc nhập khẩu hàng hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục IV Nghị định này nhưng không phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương trên cơ sở ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.”
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *