Nhập khẩu dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ

Tiêu đề:Nhập khẩu dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ
Hỏi:Kính chào quý cơ quan, Doanh nghiệp bên tôi sắp nhập dây chuyền sản xuất, là 1một tổ hợp gồm rất nhiều linh kiện nhỏ, lắp ghép lại thành 1 dây chuyền lớn.
Xin quý cơ quan cho tôi hỏi là khi lập Invoice hoặc khai báo danh mục hàng hóa thì có phải khai chi tiết từng linh kiện nhỏ lẻ không hay chỉ khai báo 1 mục duy nhất là tên của dây chuyền đó.
Trả lời:Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan TP.HCM có ý kiến trao đổi như sau:         
1/Vướng mắc về Danh mục hàng hóa:         
Căn cứ khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định:  “Điều 8. Phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời         
2. Thủ tục thực hiện đối với người khai hải quan:         
a) Người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị, sau đây gọi là Danh mục, bằng phương thức điện tử (theo mẫu số 03/DMTBĐKNK-TDTL/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo 01 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị (theo mẫu số 04/PTDTL-TBNC/2015, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên với Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất;         
b) Trường hợp Danh mục đã đăng ký nhưng cần sửa đổi, bổ sung các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị thì người khai hải quan được sửa đổi, bổ sung và nộp Danh mục, phiếu theo dõi trừ lùi sửa đổi, bổ sung cho Chi cục hải quan nơi đăng ký Danh mục trước thời điểm nhập khẩu lần đầu hoặc trước thời điểm nhập khẩu máy móc thiết bị cho lô hàng tiếp theo có sửa đổi, bổ sung Danh mục.         
c) Trường hợp mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị thì người khai hải quan thực hiện tương tự theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 7 Thông tư này.”         
Như vậy đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị …ở dạng tháo rời thì Công ty có thể tham khảo theo Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 nêu trên để thực hiện.         
2/Vướng mắc về khai trên tờ khai HQ:         
Căn cứ Chỉ tiêu 1.8 thông tin khai báo hướng dẫn tại Mục 2, Phụ lục II – Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai báo tại chỉ tiêu thông tin Mô tả hàng hóa như sau:         
“- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị được phân loại theo bộ phận chính hoặc máy thực hiện chức năng chính hoặc nhóm phù hợp với chức năng xác định của máy hoặc hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời được phân loại theo nguyên chiếc thì ngoài khai như quy định tại điểm (1) cần phải ghi rõ tên chi tiết từng máy móc/thiết bị… đã đăng ký trong Danh mục máy móc, thiết bị là tổ hợp, dây chuyền hoặc tên từng chi tiết, linh kiện rời đối với hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời tương ứng với mã số hàng hóa của máy chính hoặc của hàng hóa ở dạng nguyên chiếc. Trường hợp không thể tách được trị giá từng máy móc/bộ phận/chi tiết/linh kiện/phụ tùng thì khai kèm theo Danh mục tên, số lượng máy móc/bộ phận/chi tiết/linh kiện/phụ tùng bằng nghiệp vụ HYS”.    Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện.Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *