Nhận gia công cho doanh nghiệp nước ngoài, bên nước ngoài yêu cầu chuyển cho khách hàng ở Việt Nam

Tiêu đề:doanh nghiệp nhận gia công cho doanh nghiệp nước ngoài, bên nước ngoài yêu cầu chuyển cho khách hàng ở Việt Nam
Hỏi:Kính chào quý chi cục Chúng tôi là một doanh nghiệp gia công hàng may mặc cho một công ty Hàn Quốc, công ty Hàn Quốc đó lại có khách hàng ở Việt Nam và muốn chuyển thẳng hàng gia công đó đến cho các công ty khách hàng của họ tại Việt Nam. Vậy chúng tôi kính mong quý chi cục cho chúng tôi biết là trường hợp trên có làm như vậy được không, nếu được thì cần những thủ tục gì cho quá trình trên.
Trả lời:Trả lời vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm “Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam”.
Vì vậy, đối với trường hợp của Công ty gia công hàng may mặc cho một công ty Hàn Quốc, công ty Hàn Quốc đó lại có khách hàng ở Việt Nam và muốn chuyển thẳng hàng gia công đó đến cho các công ty khách hàng của họ tại Việt Nam thì thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như trên để Công ty tham khảo và thực hiện.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *