Miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo nghị định 15

Tiêu đề:Miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo nghị định 15
Hỏi:Hiện tại điều 13, khoản 1 nghị định 15 qui định rõ sản phẩm đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thì được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Điều này đồng nghĩa khi làm thủ tục hải quan thì chỉ cần trình cán bộ hải quan bản sao đăng ký bản tiếp nhận công bố sản phẩm thì sẽ được thông quan lô hàng hay vẫn cần cơ quan kiểm tra chuyên ngành như trung tâm 3 cấp giấy xác nhận thực phẩm đạt chất lượng nhập khẩu để nộp cho hải quan rồi mới được thông quan
Trả lời:Căn cứ khoản 1 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của chính phủ quy định:  “Sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm” thuộc đối tượng được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm). Như vậy khi làm thủ tục hải quan, nếu mặt hàng nhập khẩu có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thì miễn kiểm tra an toàn thực phẩm.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *