Máy tạo tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu

Tiêu đề:Nhập máy tạo tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu
Hỏi:Kính thưa quý chi cục! công ty chúng tôi đang thủ tục nhập khẩu máy móc tạo tài sản cố định, phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu. trên tờ khai công ty chúng tôi thể hiện loại hình nhập khẩu là A12 có đúng không? và nếu thể hiện loại hình này thì khai báo tới cơ quan Hải quan nào( hiện tại công ty chúng tôi đang làm thủ tục tại chi cục hải quan Quản lý hàng gia công đội thủ tục Sản xuất xuất khẩu).
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1- Về mã loại hình tờ khai:
– Căn cứ bảng mã loại hình ban hành kèm theo công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn:
+ Mã loại hình A12: Nhập kinh doanh sản xuất (hàng hóa làm thủ tục tại chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu). Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan); hàng nhập khẩu đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh hàng hóa từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ.
2- Về địa điểm làm thủ tục nhập khẩu:
– Căn cứ khoản 1 Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:
“1. Địa điểm làm thủ tục nhập khẩu:
a) Đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu tại 01 Chi cục Hải quan sau đây:
a.1) Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất;
a.2) Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;
a.3) Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.
b) Đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX):
b.1) Hàng hóa nhập khẩu của DNCX; hàng hóa là máy móc, thiết bị tạm nhập để phục vụ sản xuất, xây dựng nhà xưởng (kể cả trường hợp nhà thầu trực tiếp nhập khẩu); hàng hóa bảo hành, sửa chữa làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX;
b.2) Trường hợp DNCX nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP và các quy định của Bộ Công Thương thì địa điểm đăng ký tờ khai hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Hải quan, Điều 4 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và khoản 1 Điều 19 Thông tư này.”
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *