Mất tờ khai hải quan xuất khẩu

Tiêu đề:Mất tờ khai hải quan xuất khẩu
Hỏi:Kính gửi: Cục trưởng Cục Hải Quan Tp.HCM Cty tôi là mất tờ khai hải quan từ 2007 đến 2009. Chúng tôi đã gửi công văn xin trích lục cấp bản sao cho Văn phòng Cục và đã được trả lời bằng văn bản rằng: Tờ khai trong gia đoạn 2007-2009 đã hết giá trị lưu trữ nên đã tiêu hủy không cấp bản sao được. Chúng tôi làm công văn xin xác nhận có thực xuất theo những số tờ khai chúng tôi đã xuất ( gửi kèm C/O có thể hiện số tờ khai) nhưng khi liên hệ Văn Phòng Cục thì Văn Phòng Cục nói không phải chứng năng của Cục, đề nghị chúng tôi liên hệ với Chi Cục để được xác nhận. Chúng tôi liên hệ Chi Cục thì Chi Cục cũng không nhận mà nói rằng: Hồ sơ đã chuyển về Cục lưu trữ nên phải liên hệ Cục để xác nhận, còn chỉ dẫn thêm là liên hệ với Phòng Giám sát quản lý ở Cục. Một lần nữa chúng tôi đến Cục, cụ thể là Phòng Giám Sát quản lý hải quan. Nhưng vẫn không được xác nhận và không nhận công văn mà chỉ xuống phòng văn thư. Phòng văn thư lại không nhận và cũng không có hướng dẫn. Tôi muốn hỏi: Trường hợp như công ty tôi bị mất tờ khai hải quan xuất khẩu và Văn phòng Cục đã tiêu hủy rồi thì tôi làm sao để xác nhận có thực xuất? Vì bây giờ cơ quan thuế đang kiểm tra chúng tôi và Yêu cầu chúng tôi phải có xác nhận của cơ quan hải quan đối với những tờ khai đã mất là có những tờ khai đó (không cần có bản sao của tờ khai). Mong hồi âm!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Căn cứ điểm c Khoản 2 Điều 71 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định “Lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan; lưu giữ các chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính và hồ sơ tài liệu khác liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn pháp luật quy định”.
– Hiện nay, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS cho nên dữ liệu tờ khai từ năm 2007-2009 và hồ sơ giấy không còn lưu trữ tại cơ quan hải quan. Do vậy cơ quan Hải quan không có căn cứ để xác nhận thực xuất theo những tờ khai đã mất cho Quý doanh nghiệp.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để Quý doanh nghiệp biết ./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *