Mã HS

Tiêu đề:Mã HS
Hỏi:Chung toi xin hoi:
1/ Ethylene: Tai sao mat hang ethylene co 2 so HS – 2901.21.00: Chuong 29 (Hoa chat huu co, Ethylene, unit of quantity: kg) – 2711.14.10: Chuong 27 (Nhien lieu khoang, Ethylene, unit of quantity: tan)
2/ Hexane: Cty chung toi co nhap khau hexane (hoa chat tinh khiet/phong thi nghiem, voi cac grades: AR, HPLC, Pesticide) dung trong bao bi chai thuy tinh (1lit, 2.5 lit va 4 lit), 4 va 6 chai/thung carton. Voi hoa chat nay thi ma HS se la: – 2901.10.00: Chuong 29 (Hoa chat huu co, hydrocarbon mach ho, no, unit of quantity: kg) hay – 2710.12.60: Chuong 27 (NHien lieu khoang dung moi nhe khac, unit of quantity: tan)
Mong duoc su giai dap cua quy hai quan, Tran trong, Nguyen Dinh Chan Giam doc Cty TNHH Nam Giao
Trả lời:1. Hướng dẫn phân loại hàng hóa:
Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”
Do doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác cho mặt hàng     “Hexane dùng cho phòng thí nghiệm”.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản sau để phân loại, áp mã số cho mặt hàng nêu trên:
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo;
Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;
Chú giải chi tiết HS 2012.
Căn cứ nội dung Chương 29 : “Hóa chất hữu cơ”;
Căn cứ Chú giải Chương 29 : “Chương này chỉ bao gồm: (a) Các hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt có hoặc không chứa tạp chất;..”
Căn cứ nội dung nhóm 29.01: “ Hydrocarbon mạch hở”
      Tham khảo nội dung chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 29.01:
“Những Hydrocacbon mạch hở là những hợp chất chỉ chứa carbon và hydro mà không có mạch vòng trong cấu trúc của chúng. Chúng được phân làm hai loại:
(A) Những Hydrocacbon mạch hở no
(B) Những Hydrocacbon mạch hở chưa no
Những Hydrocacbon mạch hở no nhóm này bao gồm:
“(4) Hexan – có 6 nguyên tử carbon”…”
Căn cứ nội dung chương 27 “Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bitum; các loại sáp khoáng chất:
Căn cứ chú giải 1 chương 27:
“1.Chương này không bao gồm:
(a) Các hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt, trừ metan và propantinh khiết đã được phân loại ở nhóm 27.11”…
        Căn cứ nội dung nhóm 27.10: “Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các dầu thu được từ khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các dầu thu được từ các khoáng bitum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải”.
      Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư 14/2015/TT-BTC BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính: “ Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan là cơ sở để xác định mức thuế, thực hiện chính sách quản lý hàng hóa; được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Hải quan và công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan”;
Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản nêu trên, căn cứ nội dung Thông báo kết quả phân loại số 4472/TB-TCHQ ngày 23/5/2016 và số 6813/TB-TCHQ ngày 19/7/2016 của Tổng cục Hải quan (đính kèm), căn cứ các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa nhập khẩu để xác định mã số phù hợp.
2. Hướng dẫn xác định trước mã số:
Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan, làm cơ sở để khai báo chính xác mã số hàng hóa, doanh nghiệp có thể thực hiện xác định trước mã số hàng hóa theo các văn bản hướng dẫn sau:
-Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ.
-Hồ sơ xác định trước mã số theo quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính.
Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp được biết./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *