Mã HS code cho hàng nhập khẩu

Tiêu đề:Áp dụng mã HS code cho hàng nhập khẩu??
Hỏi:Xin hỏi mã HS CODE được in trên parking list của hồ sơ nhập khẩu có được áp dụng để áp thuế nhập khẩu hay không?
Trả lời:Hướng dẫn việc phân loại, áp mã số hàng hóa:
Việc phân loại hàng hóa của cơ quan hải quan căn cứ vào vào các văn bản sau:
Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định:
“Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.
Căn cứ quy định tại khoản 2, điều 16 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015: “Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Căn cứ chú giải Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS);
Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu cá quy định về phân loại hàng hóa nêu trên để xác định mã số phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *