Mã hàng hóa

Tiêu đề:Mã hàng hóa
Hỏi:Công ty chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất. Thực hiện theo công văn 11802/BTC-TCHQ Ngày 22/08/2014, Công ty chúng tôi đã khai gộp các mặt hàng chung tên hàng, mã HS, có cùng xuất xứ nhưng khi kiểm hóa thì lô hàng kiểm tra thực tế hàng hóa thì được yêu cầu khai rõ mã hàng trên tờ khai. Chúng tôi thể hiện trên chứng từ HQ nhưng khi Gộp thì không thể hiện được trên tờ khai do quá nhiều mã hàng. Xin tư vấn giúp chúng tôi phải làm thủ tục như thế nào để thực hiện đúng Pháp luật.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ điểm 1 Công văn số 11802/BTC-TCHQ ngày 22/08/2014 của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc khai hải quan lô hàng trên 50 dòng hàng:
“1. Đối với lô có nhiều hơn 50 dòng hàng khi thực hiện khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS cho phép người khai hải quan lựa chọn khai báo gộp những dòng hàng có cùng mã HS với điều kiện:
– Các dòng hàng khai gộp mã HS phải có cùng xuất xứ, cùng thuế suất;
– Việc khai gộp mã HS áp dụng cho các loại hình xuất nhập khẩu để sản xuất, chế xuất, sản xuất xuất khẩu, gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài;
Khi khai báo gộp mã HS trên hệ thống VNACCS việc khai báo chỉ tiêu “trị giá hóa đơn” của dòng hàng gộp mã HS là tổng trị giá hóa đơn của các mặt hàng đã gộp; chỉ tiêu “trị giá tính thuế” của dòng hàng gộp mã HS là tổng trị giá tính thuế của các mặt hàng đã gộp; chỉ tiêu “số lượng” của dòng hàng gộp mã HS là tổng số lượng các mặt hàng đã gộp; không khai đơn giá tại chỉ tiêu “đơn giá hóa đơn”. Đối với hàng hóa thuộc loại hình nhập khẩu để sản xuất, nhập sản xuất xuất khẩu người khai hải quan phải khai tờ khai trị giá theo mẫu quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính (trừ các đối tượng không phải khai tờ khai trị giá theo quy định tại Thông tư số 182/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính).
Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có các khoản điều chỉnh và người khai hải quan khai báo để hệ thống tự động phân bổ các khoản điều chỉnh, tự động tính toán trị giá tính thuế, thì các dòng hàng khai gộp mã HS phải được phân bổ cùng khoản điều chỉnh.”
Hiện chưa có hướng dẫn đối với trường hợp Doanh nghiệp đã thực hiện đúng nội dung Công văn dẫn trên mà khi kiểm tra thực tế hàng hóa doanh nghiệp phải khai rõ mã hàng trên tờ khai.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *