Loại hình xuất khẩu của DNCX

Tiêu đề:Loại hình xuất khẩu của DNCX
Hỏi:Cty chúng tôi là DNCX, có lô hàng máy móc đã hoàn thành thủ tục thanh lý. Chúng tôi muốn xuất không thanh toán (biếu tặng) cho một đối tác nước ngoài. Vậy loại hình XK sử dụng là loại hình nào? Chúng tôi có được sử dụng H21 không? Trân trọng cảm ơn?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan ban hành bảng mã loại hình trên Hệ thống VNACCS, theo đó, Quý công ty có thể mở tờ khai loại hình H21 đế xuất khẩu.Cục Hải quan TP.HCM đề nghị Quý Công ty nghiên cứu văn bản trên và liên hệ đơn vị Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để Quý công ty biết, thực hiện.
Trân trọng./. 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *