Loại hình nhập khẩu E11, hàng nguyên liệu sản xuất, không thanh toán

Tiêu đề:Loại hình nhập khẩu E11, hàng nguyên liệu sản xuất, không thanh toán
Hỏi:Căn cứ khoản 34 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung điều 54 Thông tư 38/2015/TT-BTC : “Điều 54. Nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu 1. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng chế xuất gồm:
a) Nguyên liệu, bán thành phẩm, linh kiện, cụm linh kiện trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất để cấu thành sản phẩm xuất khẩu;
b) Vật tư trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất nhưng không chuyển hóa thành sản phẩm hoặc không cấu thành thực thể sản phẩm xuất khẩu;
c) Sản phẩm hoàn chỉnh do tổ chức, cá nhân nhập khẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu, để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu hoặc để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư mua trong nước, nguyên liệu, vật tư tự cung ứng thành mặt hàng đồng bộ để xuất khẩu;
d) Vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu; đ) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, cụm linh kiện nhập khẩu để bảo hành, sửa chữa, tái chế sản phẩm xuất khẩu;
e) Hàng mẫu nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu.”
Công ty chúng tôi có nhập khẩu nguyên liệu sản xuất mẫu (không thanh toán) từ nhà cung cấp nước ngoài vể để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
Cho công ty chúng tôi tư vấn; với trường hợp này công ty chúng tôi có được phép làm thủ tục nhập khẩu với loại hình “E11: Nhập nguyên liệu của DNCX (từ nước ngoài)” hay không? Thủ tục hải quan thực hiện tại đâu? Tham khảo theo CV: 877/HQBD-GSQL, và thư trả lời trên Website của Hải quan Đồng Nai, thì Doanh nghiệp CX được nhập theo E11, không phân biệt có thanh toán hay không thanh toán.
Trân trọng kính chào,
Trả lời:Theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan,
Trường hợp công ty là doanh nghiệp chế xuất thực hiện thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư từ nước ngoài để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu thì khai báo theo mã loại hình E11 (Nhập nguyên liệu của DNCX từ nước ngoài).
Mã loại hình H11(Hàng nhập khẩu khác): Bao gồm hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này; hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; hàng hóa là hàng mẫu không thanh toán; hàng hóa là hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận đơn, hàng hóa mang theo người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế (bao gồm hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới vượt định mức miễn thuế).
Địa điểm thực hiện thủ tục hải quan thực hiện theo quy định khoản 1 Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *