Kính gởi phòng thuế xuất nhập khẩu Cục hải quan TPHCM

Tiêu đề:Kính gởi phòng thuế xuất nhập khẩu Cục hải quan TPHCM
Hỏi:Kính gởi phòng thuế xuất nhập khẩu Cục hải quan hà TPHCM. Công ty em chuẩn bị nhập một lô hàng đệm điều hòa hơi nước từ Trung Quốc về Việt Nam . Xin hỏi : Mức thuế hải quán đối với mặt hàng này là bao nhiêu % ? Đây là sản phẩm lần đầu tiên có mặt trên thị trường Việt Nam , Vậy có được giảm thuế hải quan hay không ? Xin cảm ơn !
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
1. Hướng dẫn về phân loại hàng hóa:
  Căn cứ  Điều 26 Luật Hải quan năm 2014 ngày 30/6/2014 quy định: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”
   Do doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số chính xác đối với mặt hàng đệm điều hòa hơi nước. Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản sau để phân loại, áp mã số cho mặt hàng nêu trên:   
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” ;
Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ( thay thế Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013);
Căn cứ nội dung chú giải của hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa năm 2012 (HS) chương 94, mục 1 quy định: Chương này không bao gồm (a): “Đệm, gối hoặc nệm bằng hơi hoặc nước thuộc chương 39,40 hoặc 63….”
Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên và nội dung chú giải các nhóm 39,40,63 để phân loại, áp mã số phù hợp.
2. Hướng dẫn xác định trước mã số:
Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan, làm cơ sở để khai báo chính xác mã số hàng hóa, doanh nghiệp có thể thực hiện quy trình xác định trước mã số như sau:
   – Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
   – Hồ sơ xác định trước mã số quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
     3. Hướng dẫn về chính sách thuế (Các loại thuế phải nộp) :
– Thuế nhập khẩu theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;
– Thuế giá trị gia tăng theo Thông tư  số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 về hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam.
– Các trường hợp hàng hóa miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế được quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
    Trong trường hợp cần thiết đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *