Kiểm tra năng lực sản xuất Công ty gia công

Tiêu đề:Kiểm tra năng lực sản xuất Công ty gia công
Hỏi:Vào ngày 11/11/2009 Chi Cục Hải Quan Quản Hàng Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra năng lực sản xuất của Công ty TNHH May Mặc Triple Việt Nam lần đầu và đã cấp Biên Bản chứng nhận số 144/BB-HC13; Biên bản chứng nhận Công ty Triple đủ năng lực sản xuất hàng gia công. Công ty TRIPLE hoạt động sản xuất và xuất khẩu liên tục từ năm 2007 đến nay, Nhưng nay Công ty Triple nhận được thông báo của Chi Cục Hải Quan Đầu Tư TP. HCM, Công ty Triple phải được kiểm tra lại năng lực sản xuất vì lý do Biên Bản chứng nhận 144/BB-HC13 không phù hợp. Nay Công ty TRiple kính mong Chi Cục trả lời cho Doanh nghiệp được rõ ràng, công ty Triple có thuộc diện phải kiểm tra lại năng lực sản xuất không. Xin chân thành cảm ơn Quí Chi Cục
Trả lời:Ngày 26/12/2017, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư nhận được câu hỏi vướng mắc của Công ty TNHH May Mặc Triple Việt Nam về việc kiểm tra năng lực sản xuất.
Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 39 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định các trường hợp phải kiểm tra cơ sở gia công, năng lực gia công sản xuất;
Căn cứ Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công; sản phẩm gia công xuất khẩu;
Do Công ty TNHH May Mặc Triple Việt Nam được thành lập và được kiểm tra cơ sở sản xuất từ năm 2009, đến nay Công ty đã hoạt động hơn 08 năm do đó kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. 
Chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư đề nghị Công ty có thông báo mẫu 12/TB-CSSX/GSQL gửi Chi cục để thực hiện công tác kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất và quản lý doanh nghiệp theo quy định. 
Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thông báo để Công ty biết thực hiện.    
Trân trọng./.
Loại hình:Hải quan điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *