Kiểm tra formaldehyde

Tiêu đề:Kiểm tra formaldehyde
Hỏi:Theo 21/2017/TT-BCT có hiệu lực 01/05/2018 chỉ kiểm tra điều chỉnh kiểm tra formaldehyde với sản phẩm tiêu thụ ở thị trường Việt Nam còn sản phẩm may mặc xuất khẩu có kiểm tra không ạ?
Trả lời:Căn cứ điềm 1.1.1 khoản 1.1 mục 1 và mục 3 QCVN 01:2017/BCT: Quy chuẩn quốc gia về giới hạn mức hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may ban hành kèm theo Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công thương: Quy định này chỉ áp dụng đối với sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam và căn cứ mục 4 QCVN 01:2017/BCT quy định về trách nhiệm và tổ chức thực hiện, Cơ quan Hải quan không thực hiện việc kiểm tra công bố hợp quy phù hợp quy định tại QCVN 01:2017/BCT đới với sản phẩm dệt may trước khi thông  quan.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *