Kiểm tra chuyên ngành đối với giấy tissue cuộn lớn nhập khẩu

Tiêu đề:Kiểm tra chuyên ngành đối với giấy tissue cuộn lớn nhập khẩu để sản xuất khăn giấy/ giấy vệ sinh
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan TPHCM!
Công ty Cổ Phần Thế Giới Giấy chúng tôi có thắc mắc mong được giải đáp như sau:
Công ty chúng tôi nhập khẩu giấy tissue cuộn lớn để sản xuất các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh rồi sau đó mới kinh doanh bán lẻ ra thị trường tiêu thụ.
Theo Quyết định số 2314/QĐ-BCT ngày 31/7/2019 ban hành danh mục hàng hóa cắt giảm kiểm tra chuyên ngành tại Phụ Lục 2 thì kể từ 31/7/2019 hàng hóa nhập khẩu của công ty chúng tôi có thuộc diện phải làm kiểm tra chuyên ngành nữa hay không? Và nếu có, thì thuộc diện kiểm tra chuyên ngành trong thông quan hay sau thông quan?
Kính mong nhận được phản hồi từ Quý cơ quan
Trả lời:Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương được quy định tại Thông tư 33/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017;
Căn cứ công văn hướng dẫn số 2456/GSQL-GQ1 ngày 13/8/2019 của Cục Giám sát về Hải quan – Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20/5/2019, theo đó “Đối với hàng hóa thuộc Phụ lục 2 – Danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh: Sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh không thuộc Danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 dẫn trên; Căn cứ Thông tư 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 của Bộ Công thương (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 33/2016/TT-BCT ngày 23/12/2016) thì không có quy định sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu.”Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Qúi Công ty được biết./.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *