Kiểm dịch gỗ nhập khẩu SX hàng XK

Tiêu đề:Kiểm dịch gỗ nhập khẩu SX hàng XK
Hỏi:Kính gửi Cục Hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh. Công ty chúng tôi nhập khẩu gỗ xẻ từ châu Âu về để sản xuất hàng xuất khẩu và đã có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật từ nước xuất khẩu cho từng lô hàng. Như vậy khi làm thủ tục nhập khẩu hàng gỗ này Công ty chúng tôi có phải làm thủ tục đăng ký kiểm dịch nữa hay không? Xin cảm ơn Quý cơ quan.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13
– Căn cứ Thông tư 30/2014/2015/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.
– Căn cứ Quyết định số 2515//QĐ-BNN-BVTV ngày 26/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:  Ban hành Bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam.
Mặt hàng gỗ xẻ nhập khẩu từ châu Âu về để sản xuất hàng xuất khẩu và đã có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật từ nước xuất khẩu cho từng lô hàng gỗ vẫn phải thực hiện việc kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *