Kho ngoại quan

Tiêu đề:Kho ngoại quan
Hỏi:Công ty em đang kinh doanh Kho ngoại quan, thì có quyết định theo công văn số 597/HQHCM-GSQL, tạm đình chỉ không cho các hợp đồng mới nhập kho. Theo qui định của luật hải quan mới và thông tư 38 có hiệu lực từ ngày 1/04/2015 thì không qui định về mở rộng diện tích kho ngoại quan. Vậy em hỏi các kho ngoại quan đang hoạt động như công ty em có bị đóng cửa không.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Công văn số 597/HQHCM-GSQL ngày 12/3/2015 của Cục Hải quan TP.HCM về việc mở rộng diện tích kho ngoại quan đáp ứng quy định tại Điều 63 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Theo đó, Cục Hải quan TP.HCM đã báo cáo theo Công văn số 55/GSQL-TH ngày 19/01/2015 của Tổng cục Hải quan về Danh sách kho ngoại quan đề nghị tạm dừng hoạt động (trong đó có kho ngoại quan của Công ty Logistics (Vinalink) có diện tích 1.345 m2 dưới 5.000 m2).
Hiện nay, thủ tục thành lập Kho ngoại quan thực hiện theo điểm c, khoản 1, Điều 82 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/215 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2015), theo đó: “Kho ngoại quan phải có diện tích tối thiểu 5.000 m2 (bao gồm nhà kho, bãi vá các công trình phụ trợ), trong đó khu vực kho chứa hàng phải có diện tích từ 1.000 m2 trở lên. Đối với kho chuyên dùng để lưu giữ một hoặc một số chủng loại hàng hóa có yêu cầu bảo quản đặc biệt thì kho ngoại quan phải có diện tích tối thiểu 1.000 m2. Riêng đối với bãi ngoại quan chuyên dùng phải đạt diện tích tối thiểu 10.000 m2, không yêu cầu diện tích kho”. Nếu kho ngoại quan của Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện mở rộng diện tích theo quy định trên đề nghị Doanh nghiệp có văn bản đề nghị mở rộng diện tích, Cục Hải quan TP.HCM sẽ tiến hành khảo sát và ra quyết định công nhận việc mở rộng của Doanh nghiệp.
  Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *