Khai nhầm tên công ty

Tiêu đề:Khai nhầm tên công ty
Hỏi:Chào Anh Chị. Anh chị cho hỏi khai nhầm tên công ty, MST, địa chỉ mà hàng đã thông quan rồi bây giờ muốn sửa lại để làm chứng từ cho bên nhập khẩu thì cần phải làm những thủ tục gì ạ
Trả lời:Phúc đáp về vướng mắc của Doanh nghiệp, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1/ Các nội dung được khai bổ sung trên tờ khai hải quan:
  – Căn cứ khoản 2 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:
“Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan
2. Nội dung khai bổ sung bao gồm:
a) Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; đối với các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan mà Hệ thống không hỗ trợ khai bổ sung thì việc khai bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy thì người khai hải quan được khai bổ sung thông tin trên tờ khai hải quan, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Việc khai sửa đổi bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
– Điểm 3 Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử không được khai bổ sung:STT Chỉ tiêu thông tin
1 Tờ khai nhập khẩu
1.1 Mã loại hình
1.2 Mã phân loại hàng hóa
1.3 Mã hiệu phương thức vận chuyển
1.4 Cơ quan Hải quan
1.5 Mã người nhập khẩu
1.6 Mã đại lý hải quan
2 Tờ khai xuất khẩu
2.1 Mã loại hình
2.2 Mã phân loại hàng hóa
2.3 Mã hiệu phương thức vận chuyển
2.4 Cơ quan Hải quan
2.5 Mã người xuất khẩu
2.6 Mã đại lý hải quan

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi nhập hàng hóa để được hướng dẫn thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *