Khai báo VNACSS- Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế

Tiêu đề:Khai báo VNACSS- Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế
Hỏi:Công ty tôi là doanh nghiệp trong nước thường mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu. Công ty chúng tôi đóng hàng tại kho, công ty sử dụng mã tạm tập kết hàng hóa của Cát Lái để đăng ký tờ khai và hạ cont tại Cát Lái (Hồ Chí Minh)sau khi cont hạ hết chúng tôi mới đăng ký tờ khai tại Cát Lái (Hồ Chí Minh). Nếu áp dụng VNACSS tiêu chí “Thời gian vận chuyển bảo thuế” và “Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” công ty chúng tôi có phải khai báo không?. Hàng tập kết đủ tại Cát Lái rồi nếu khai 02 tiêu chí này thì “Thời gian vận chuyển bảo thuế” bằng thời gian đến “Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế”. Các loại hình xuất khẩu nào bắt buộc khai báo 2 tiêu chí này?. Phần thông tin container chỉ khai báo số cont thôi hay phải khai báo cả Cont/seal. Khai trên thông tin container rôi có phải khai nghiệp vụ đính kèm file HYS Danh sách container không?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Những nội dung vướng mắc của doanh nghiệp được quy định cụ thể tại văn bản sau :
– Căn cứ công văn 4613/TCHQ-VNACCS ngày 26/4/2014 của Tổng cục Hải quan thì Doanh nghiệp không phải khai tiêu chí “ Thời gian vận chuyển bảo thuế “ và “ Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” cho loại hình này .
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *