Huỷ tờ khai luồng xanh

Tiêu đề:Huỷ tờ khai luồng xanh
Hỏi:Thời gian huỷ tờ khai luồng xanh trong bao lâu thì doanh nghiệp được xoá nợ treo thuế ? Và bao lâu thì doanh nghiệp đuoc truyền khai tiếp tục ?
Trả lời:Trả lời: đề nghị doanh nghiệp tham khảo Điều 22 “Hủy tờ khai hải quan” của Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết thủ tục.
Loại hình:Hải quan điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *