Hướng dẫn khai báo tờ khai nhập khẩu vnaccs

Tiêu đề:Hướng dẫn khai báo tờ khai nhập khẩu vnaccs
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan TP.HCM ! Công Ty chúng tôi có ký kết một hợp đồng mua hàng và đã chuyển tiền thanh toán với một Công Ty A ở nước Lithuania, trên hợp đồng và invoice đều thể hiện tên người bán là công ty A, Công ty A chỉ định Công Ty B ở nước Belarus giao hàng cho công ty chúng tôi.Trên bill thể hiện người gửi hàng là Công Ty B ở Belarus. Vậy ở Chỉ tiêu ” Người xuất khẩu” và “mã nước” trên tờ khai nhập khẩu chúng tôi ghi là Công Ty A ở nước Lithuania hay Công Ty B ở nước Belarus. Nếu Chỉ tiêu ” Người xuất khẩu” và “mã nước” là Công Ty A ở nước Lithuania thì tên Công ty B chúng tôi phải ghi ở chỉ tiêu ” Phần ghi chú” với nội dung là người giao hàng đúng không? Và ngược lại Chỉ tiêu ” Người xuất khẩu” và “mã nước” là Công Ty B ở nước Belarus thì tên Công ty A chúng tôi phải ghi ở chỉ tiêu ” Phần ghi chú” với nội dung là người bán hàng đúng không? Mong sớm nhận được hồi âm của Cục Hải Quan Tp.HCM
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Hướng dẫn cách khai báo tờ khai nhập khẩu trên hệ thống VNACCS được quy định tại mục 2 – Chỉ tiêu thông tin khai báo Phụ lục II ban hành kèm Thông tư  số 38/2015/TT-BTC ngày  25/3/2015 của Bộ Tài Chính. Đối với chỉ tiêu:  “Tên người xuất khẩu” được quy định tại điểm 1.2 và chỉ tiêu:  “mã nước ” quy định tại mục 1.23. như sau:
Nhập tên người xuất khẩu (người bán) theo hợp đồng mua bán hàng hóa nhập khẩu ( kể cả trường hợp mua bán qua bên thứ ba);
Nhập mã nước người xuất khẩu gồm 02 kí tự theo bảng mã UN LOCODE (tham khảo bảng “Mã nước” tại website Hải quan:www.customs.gov.vn
Doanh nghiệp có thể khai thêm thông tin mua bán giao hàng tay 3 ở phần ghi chú.
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *