Hợp đồng thuê kho ngoại quan

Tiêu đề:hợp đồng thuê kho ngoại quan
Hỏi:Kính gửi quí hải quan Theo qui định tại mục b.2,khoản 1 điều 59 thông tư 128/TT-BTC ngày 10/09/2013 Trường hợp hợp đồng thuê sử dụng cho nhiều lần nhập kho ngoại quan thì chỉ yêu cầu nộp một lần khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan đầu tiên và nộp phụ lục hợp đồng thuê kho cho lần kế tiếp. Thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan được tính từ ngày hàng hóa nhập kho ngoại quan. xin quí hải quan cho doanh nghiệp chúng tôi được hỏi. DN chúng tôi dùng hợp đồng thuê kho A để nhập lô hàng vào tháng 1/2015,theo qui định thì đến tháng 1/2016 sẽ hết hạn và được gian hạn. Tháng 2/2015 DN chúng tôi vẫn dùng hợp đồng A để nhập tiếp lô hàng thứ 2 thì thời hạn thuê kho ngoại quan của lô hàng thứ 2 này dựa trên phụ lục hợp đồng( với hợp đồng A) hay thời hạn thuê kho của lô hàng thứ 2 dựa trên thời hạn thuê kho của lô hàng thứ 1. DN chúng tôi trân trọng cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ khoản 1 Điều 61 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2013 quy định: “Hàng hoá gửi kho ngoại quan được lưu giữ trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho; trường hợp có lý do chính đáng thì được Cục trưởng Cục Hải quan đang quản lý kho ngoại quan gia hạn một lần không quá 12 tháng”.
– Căn cứ tiết b.2 điểm b khoản 1 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013  của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ nộp cho Hải quan kho ngoại quan:
“Trường hợp hợp đồng thuê sử dụng cho nhiều lần nhập kho ngoại quan thì chỉ yêu cầu nộp một lần khi đăng ký tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan đầu tiên và nộp phụ lục hợp đồng thuê kho cho lần kế tiếp.
Thời hạn hàng hoá gửi kho ngoại quan được tính từ ngày hàng hoá nhập kho ngoại quan”.
Như vậy, nếu doanh nghiệp gửi hàng hoá vào kho ngoại quan quá 12 tháng và có nhu cầu xin gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần không quá 12 tháng nếu có lý do chính đáng.
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *