Hỏi về nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc chương 9020

Tiêu đề:Hỏi về nhập khẩu trang thiết bị y tế thuôc chương 9020
Hỏi:Công ty chúng tôi có nhập khẩu máy giúp thở Trilogy ( trang thiết bi y tế). Theo biểu thuế xnk 2016 mã HS 90200000 dùng cho thiết bị thở và mặt nạ phòng khí khác có VAT 10%. Riêng thiết bị thở thuộc phân nhóm 9020 có VAT 5%. Hỏi công Ty chúng tôi ap thuế VAT là bao nhiêu la đúng?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Biểu thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo  Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam qui định: Mã hàng 9020.00.00 :Thiết bị thở và mặt nạ phòng khí khác, trừ các mặt nạ bảo hộ mà không có bộ phận cơ khí hoặc không có phin lọc có thể thay thế được (TS: 10%)
+Riêng : Thiết bị chuyên dùng cho y tế thuộc nhóm 90.20 (TS 5%)Qui định trên được hiểu là tất cả hàng hóa có mã hàng thuộc nhóm 90.20 và là thiết bị chuyên dùng cho y tế thì có thuế suất 5%.
Đề nghị doanh nghiệp căn cứ mã số hàng hóa nhập khẩu để xác định thuế suất cho đúng qui định. 
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *