Hỏi về đào tạo khai hải quan

Tiêu đề:Hỏi về đào tạo khai hải quan
Hỏi:Kính chào quý cơ quan.Hiện tại doanh nghiệp, nếu chưa được đào tạo qua lớp học khai hải quan thì có được phép khai TK VNACCS hay không?Hay phải thực hiện theo quy trình nào?Kính mong quý cơ quan trả lời trong thời gian sớm nhất có thể.Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Khi thực hiện thủ tục Hải quan điện tử, người khai hải quan phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau : 
a) Đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống để được cấp tài khoản truy cập và các thông tin kết nối. Khi có thay đổi, bổ sung hoặc hủy hiệu lực thông tin đăng ký, người khai hải quan phải thông báo kịp thời tới cơ quan Hải quan. Việc đăng ký, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy thông tin đăng ký thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Trang bị đầy đủ về hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động giao dịch điện tử đảm bảo cho việc khai báo, truyền, nhận, lưu trữ thông tin khi truy cập và trao đổi thông tin với Hệ thống; sử dụng phần mềm khai hải quan điện tử do cơ quan Hải quan cung cấp (nếu có) hoặc phần mềm khai hải quan điện tử đã được cơ quan Hải quan xác nhận tương thích với Hệ thống và phù hợp yêu cầu nghiệp vụ của cơ quan Hải quan;
c) Người khai hải quan được đào tạo qua các cơ sở đào tạo quy định tại Điều 6 Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 14/2011/NĐ-CP ngày 16/2/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan và có khả năng sử dụng thành thạo hệ thống khai hải quan điện tử;
d) Trong trường hợp không đáp ứng được các điều kiện nêu tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 5 Điều này, người khai hải quan phải thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *