Hỏi về chứng từ giấy nộp khi mở tờ khai VNACCS

Tiêu đề:Hỏi về chứng từ giấy nộp khi mở tờ khai VNACCS
Hỏi:Kính gừi Cục HQ HCM, Công ty chúng tôi là DNCX trong KCX Tân Thuận, Xin hỏi: Một lô hàng của công ty nhập từ nước ngoài về gồm 2 loại hình: E11 và A12. Khi khai tờ khai thì loại hình E11 cũng có tờ khai nhánh (lúc nào cũng có hơn 1 tờ luồng vàng) và loại hình A12 cũng có tờ khai nhánh (lúc nào cũng có hơn 1 tờ luồng vàng). Theo công văn số 5665/BTC-TCHQ ngày 29/04/2014, ở mục 3 có ghi: “Người khai HQ chỉ phải xuất trình, lưu 1 bộ hồ sơ HQ của các tờ khai cùng một lô hàng” Như vậy công ty chúng tôi chỉ xuất trình cho Hải quan 1 bộ hồ sơ hay phải nộp 2 bộ theo yêu cầu của Hải quan (vì theo họ nói là 2 loại hình phải 2 bộ (dù cùng 1 lô hàng như công văn đã nêu). Nếu như theo Hải quan thì công ty lúc nào cũng phải nộp 2 bộ chứng từ vì 2 loại hình đó lúc nào cũng có tờ khai nhánh luồng vàng. Chúng tôi hỏi trường hợp này là vì: Theo VNACCS là giảm bớt chứng từ giấy, nhưng như trường hợp công ty tôi thì phải thêm hồ sơ giấy (nghĩa là phải nộp 2 bộ, mà 1 lô hàng nhiều mã hàng thì bộ hồ sơ giấy là : sale contract, invoce, packing list cũng vài chục tờ đôi khi gần trăm tờ giấy). So với ECUS 4 như trước đây (chỉ có 2 TK cho 2 loại hình nên công ty chỉ cần 1 bộ vì có 2 tờ khai nên thường là 1 luồng xanh và 1 luồng vàng). Như vậy, xin hỏi trường hợp này của công ty thì phải nộp hồ sơ giấy theo công văn 5665/BTC-TCHQ là 1 bộ cho 1 lô hàng hay phải nộp 2 bộ theo yêu cầu của HQ. Nhờ Quý cơ quan giải đáp giúp doanh nghiệp. Chân thành cám ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Điểm 3 công văn 5665/BTC-TCHQ ngày 29 tháng 04 năm 2014 hướng dẫn: “Người khai hải quan chỉ phải xuất trình, lưu 01 bộ hồ sơ hải quan của các tờ khai cùng một lô hàng” , được hiểu là các tờ khai của cùng một lô hàng có trên 50 mặt hàng khi khai báo cùng một loại hình.
Để giảm bớt quá nhiều tờ khai nhánh phát sinh, đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu thêm công văn số 11802/BTC-TCHQ ngày 22/08/2014 của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc khai hải quan lô hàng trên 50 dòng hàng.
Căn cứ khoản 5 điều 10 thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2014: “5. Trường hợp một lô hàng phải khai trên nhiều tờ khai (trừ trường hợp khai nhiều tờ khai đối với một lô hàng có trên 50 dòng hàng) thì các chứng từ bản chính được lưu kèm một tờ khai hải quan, đối với các tờ khai còn lại thuộc lô hàng này, chứng từ kèm tờ khai hải quan được sử dụng bản chụp và ghi rõ trên bản chụp nội dung “bản chính được lưu kèm tờ khai hải quan số…, ngày…”.”
Do đó trường hợp Doanh nghiệp phải khai 02 loại hình cho 01 lô hàng mà đều có luồng vàng, hoặc luồng đỏ thì khi xuất trình cho cơ quan Hải quan, Quý Doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn trên.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *