Hoạt động bán buôn, bán lẻ của doanh nghiệp

Tiêu đề:Hoạt động bán buôn, bán lẻ của doanh nghiệp
Hỏi:Chúng tôi là công ty vốn nước ngoài kinh doanh bán buôn, bán lẻ tổng hợp, đã đăng ký mã 4719 – Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp và 4690 – Bán buôn tổng hợp. Chúng tôi có câu hỏi như sau: – Đối với hoạt động bán buôn, bán lẻ theo giấy phép được cấp nội dung như sau: “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn), quyền phân phối bán lẻ (lập cơ sở bán lẻ) và đại lý mua bán các hàng hoá phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam”. Việc thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) được hiểu và thực hiện như thế nào? Hiện tại cửa hàng bán lẻ, kho bán lẻ, và trụ sở công ty là ở cùng 1 địa chỉ. Việc khách hàng bán buôn đến cửa hàng bán lẻ trưng bày để xem hàng hoá hoặc chúng tôi lấy hàng trong kho bán lẻ để bán buôn có vi phạm quy định pháp luật không?
Trả lời:Trả lời vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Các văn bản quy định về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam gồm:
– Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Theo đó, hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Số thứ tự 64 tại Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện);
– Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
– Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
– Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá Nước ngoài. Tại Khoản 2, Điều 3 quy định về quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam như sau:
“Các thương nhân, công ty; chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật cỏ liên quan, các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ỉà thành viên và lộ trình do Bộ Công Thương công bố.”
Căn cứ nội dung quy định tại các văn bản nêu trên, nội dung câu hỏi của Quý công ty thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương. Đề nghị Quý Công ty liên hệ Bộ Công thương để được xem xét giải đáp.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như trên để Công ty tham khảo và thực hiện./.”
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *