Hoàn thuế hàng tạm nhập sửa chữa sau đó tái xuất ra nước ngòai

Tiêu đề:Thủ tục hoàn thuế hàng tạm nhập sửa chữa sau đó tái xuất ra nước ngòai
Hỏi:Kính gửi Quý Hải quan, Cty chúng tôi có xuất khẩu 1 lô hàng cho khách hàng theo hinh thức xuất kinh doanh .nơi đang ý tờ Khai : Chi Cục Hải Quan Quản Lý Hàng Đầu Tư .nhưng khi hàng tới phia khách .do hàng bi hư nên bi trả lại Việt Nam . công ty chúng tôi đã tiến hành tạm nhập để sưa chữa hàng hóa sau đó tái xuất . khi nhập khẩu công ty chúng tôi đã đóng thuế (GTGT 10%. THUẾ Nk 0%) . Nay hàng đã tái xuất . công ty chúng tôi muốn hoàn thuế đã nộp vi vậy Kính mong Quý Hải Quan tư vấn giúp công ty chúng tôi phải làm thủ tục gi để được hoàn thuế ?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:     
Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Tổng cục Hải quan về việc quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:
    
– Tại khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC: điều kiện để được xét hoàn thuế thì hàng hóa được thực nhập trở lại Việt Nam trong thời hạn tối đa 365 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu. Trường hợp quá 365 ngày, cơ quan Hải quan báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét.
– Hồ sơ hoàn thuế: Doanh nghiệp nộp và xuất trình hồ sơ theo quy định tại Điều 119 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.
– Tại điểm b khoản 5 Điều 127 Thông tư số 128/2013/TT-BTC: hàng hóa xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *