Hoàn thuế GTGT

Tiêu đề:Hoàn thuế GTGT
Hỏi:Công ty A nhập khẩu nguyên vật liệu, linh kiện về sản xuất ra hàng hóa thành phẩm bán cho một công ty B. Công ty A trực tiếp đứng tên tờ khai HQ NK và thanh toán cho người bán hàng ở nước ngoài. Cty B không gia công SX thêm công đoạn nào đối với hàng hóa thành phẩm mua của Cty A mà xuất khẩu luôn hàng hóa thành phẩm mua của Cty A ra nước ngoài. Cty B trực tiếp đứng tên tờ khai HQ XK và nhận tiền thanh toán của khách nước ngoài. Khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm được mua từ công ty A, công ty B mở tờ khai theo loại hình xuất sản xuất khẩu (mã loại hình E62) và trên tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu ghi rõ “sản phẩm được sản xuất từ nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu” và ghi tên tổ chức, cá nhân bán sản phẩm tại ô ghi chú.” theo khoản 2 Điều 73 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính. Xin hỏi: Công ty B chỉ là công ty thương mại, không có sản xuất. Khi mở tờ khai xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu đối với hàng hóa mua của Công ty A thì Công ty B có được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa đã xuất khẩu này hay không?
Trả lời:Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Qui định tại Khoản c7 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015  về các trường hợp hoàn thuế như sau:
“c.7) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm sau đó bán sản phẩm (sản phẩm hoàn chỉnh hoặc sản phẩm chưa hoàn chỉnh) cho tổ chức, cá nhân khác để trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài. Sau khi tổ chức, cá nhân mua sản phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với số lượng sản phẩm thực xuất khẩu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện như nêu tại điểm c.5 khoản này;”
Như vậy, trường hợp nêu trên Công ty B không được hoàn thuế. 
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *