Hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công

Tiêu đề:Hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công
Hỏi:Xin Chào ! Công ty em đến ngày 31/07/2016 het hợp đồng gia công Cho em hỏi hồ sơ thanh khoản phải làm theo thông tư hay hướng dẫn nào? Xin cám ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh như sau:
         – Căn cứ khoản 1, Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định như sau:
“1. Thời hạn xử lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực
a) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục quyết toán phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế phẩm theo mẫu số 17/XL-HĐGC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này;
b) Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phế phẩm, tổ chức, cá nhân phải thực hiện xong thủ tục hải quan để giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phế phẩm (nếu có)”.
Sau khi Doanh nghiệp hoàn tất việc xử lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị khi hợp đồng gia công kết thúc thì Công ty thực hiện báo cáo quyết toán theo khoản 1,2,3 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính.
         Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.Nơi nhận:
– Hệ thống trả lời trực tuyến;
– Lưu: VT, GSQL.Ninh (2b). 
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Lê Văn Triến
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *