Hàng hóa miễn thuế

Tiêu đề:Hàng hóa miễn thuế
Hỏi:Kính gửi : Cục Hải Quan TP.HCM, Chúng tôi muốn bán 1 cần cẩu 250 tấn, trước đây NK năm 2006 bằng danh mục miễn thuế tạo tài sản , bản thân cần cẩu này có thuế 0% và năm đó không tính thuế VAT, thì chúng tôi phải làm thủ tục gì?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ khoản 4 Mục II và khoản 1 Mục III Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
– Căn cứ khoản 3 Điều 46 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá nhập khẩu miễn thuế.
Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên và thực hiện theo quy định.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *