Giấy phép xuất khẩu bột mì và bột ngô

Tiêu đề:Giấy phép xuất khẩu bột mì và bột ngô đi Angola
Hỏi:Kính gửi Quý Hải Quan HCM
Công ty chúng vừa mới thành lập có đơn hàng xuất khẩu bột Ngô và Bột Mì qua Angola, xin tư vấn cho chúng tôi cần nhưng giấy phép và điều kiện nào để xuất khẩu mặt hàng này.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng Doanh nghiệp hỏi không thuộc danh mục hàng cấm xuất hay hàng xuất khẩu có điều kiện. Thủ tục đăng ký, khai hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *