Gia công hàng SXXK

Tiêu đề:Gia công hàng SXXK
Hỏi:Công ty chúng tôi có nhập khẩu linh kiện và máy móc… Toàn bộ số linh kiện, máy móc.. này và một số linh kiện sản xuất trong nước khác, chúng tôi thuê doanh nghiệp khác trong nước gia công lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh, sau đó công ty chúng tôi xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Công ty chúng tôi có câu hỏi như sau:
1. Chúng tôi có thể khai hải quan theo hình thức sản xuất xuất khẩu, có nghĩa là nhập khẩu linh kiện máy móc theo loại hình E31 và xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh theo lại hình E62 được hay không?
Xin cảm ơn.
Trả lời:Trả lời vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
– Căn cứ Khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 thì Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu  thuộc diện miễn thuế;
– Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ:
“Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu
2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:
a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan;
b) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu.
Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu, được xác định khi quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan.
Khi quyết toán, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công thực tế nhập khẩu đã được miễn thuế khi làm thủ tục hải quan.”
Như vậy, trường hợp Công ty không có sơ sở sản xuất, máy móc thiết bị phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu mà phải thuê doanh nghiệp khác trong nước gia công, lắp ráp thành thành phẩm hoàn chỉnh thì không đủ tiêu chuẩn, điều kiện được miễn thuế nên việc Công ty xin khai hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu miễn thuế (nhập khẩu linh kiện, máy móc theo loại hình E31 và xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh theo loại hình E62) là không đúng với quy định nêu trên nên không thực hiện được.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như trên để Công ty được biết và thực hiện
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *