Đồng hồ thông minh

Tiêu đề:Đồng hồ thông minh
Hỏi:Thủ tục nhập khẩu đồng hồ thông minh, mã số hàng hoá và chính sách mặt hàng
Trả lời:Ngày 04/7/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục NK đồng hồ thông minh. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Do DN không nêu rõ tình trạng hàng mới hay đã qua sử dụng, nhãn hiệu…
Nếu là hàng mới, thì theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, mặt hàng Doanh nghiệp hỏi không thuộc danh mục hàng cấm xuất hay hàng xuất khẩu có điều kiện. Thủ tục đăng ký, khai hải thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Mã số HS, đề nghị DN tham khảo chương 91 biểu thuế nhập khẩu theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
Tuy nhiên, nếu mặt hàng của doanh nghiệp có nhãn hiệu thuộc đối tượng bảo hộ sở hữu trí tuệ thì doanh nghiệp phải tuân thủ theo pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành.
Nếu là hàng đã qua sử dụng thuộc danh mụ chàng cấm nhập khẩu theo Phụ lục I Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *