Doanh nghiệp Lưu tờ khai

Tiêu đề:Doanh nghiệp Lưu tờ khai
Hỏi:Kính gửi Quý cơ quan Theo hệ thống VNaccs/Vcis khi công ty mở tờ khai xuất khẩu hệ thống phân luồng đỏ cơ quan Hải quan sẽ in tờ khai và xác nhận trên tờ khai xuất (hàng hóa xin kiểm hóa tại cửa khẩu) 1- Tờ khai bổ sung hàng hóa xuất khẩu (Cơ quan HQ thực hiện) 2- Phiếu ghi kết quả kiểm tra 3- Khi hàng hóa đã kiểm hóa thông quan và đã qua khu vực giám sát và cơ quan HQ cửa khẩu in tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan) Như vậy trên 3 loại giấy tờ trên doanh nghiệp sẽ lưu những giấy tờ nào
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau: 
Nội dung vướng mắc của doanh nghiệp được quy định cụ thể tại những văn bản sau :
– Về các loại chứng từ lưu trong bộ hồ sơ hải quan được quy định tại Điều 4 Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính Phủ về Quyền và Nghĩa vụ của người khai hải quan điện tử.
Tại điểm 2, Điều 4 quy định về Nghĩa vụ của người khai hải quan điện tử.
a) Thực hiện việc lưu giữ chứng từ điện tử thuộc hồ sơ hải quan (bao gồm cả bản sao) theo quy định của Luật giao dịch điện tử và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; cung cấp các chứng từ điện tử có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan Hải quan để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền;
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *