Doanh nghiệp chế xuất bán hàng nội địa

Tiêu đề:Doanh nghiệp chế xuất bán hàng nội địa
Hỏi:Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp chế xuất. Vấn đề tôi muốn hỏi quý Cục là trong giấy phép kinh doanh của DN tôi không có ghi quyền phân phối trong nước. Vậy thì khi bán hàng do DN tôi sản xuất vào nội địa thì có phải kê khai, hạch toán riêng doanh thu hoặc thành lập chi nhánh theo Điều 77 Thông tư 38 hay không? Cảm ơn quý Cục.
Trả lời:Về vấn đề Công ty hỏi , Cục hải quan TP Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ: Khoản 5 và 7 Điều 1 Nghị định 114/2015/NĐ-CP, theo đó: “5. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định.Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.”“7. Doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.”
Như vậy trong giấy phép kinh doanh của Công ty  chưa đăng ký quyền phân phối thì phải thực hiện đăng ký bổ sung  giấy phép kinh doanh về hoạt động mua bán, phân phối hàng hóa và thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 114/2015 dẫn trên.
Liên quan đến quy định về quyền phân phối của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thủ tục cấp quyền phân phối, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 và Thông tư 08/2013/TT –BCT ngày 22/04/2013
Thủ tục hải quan thực hiện theo Điều 77 thông tư 38/2015/TT-BTC.
Cục Hải quan TP hồ Chí Minh trả lời để Công ty biết và thực hiện.
Trân trọng,
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *