Định mức phế liệu, phế phẩm

Tiêu đề:Định mức phế liệu, phế phẩm
Hỏi:Xin cho tôi hỏi: Theo mục 7.1, khoản 7, Thông tư 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 thì ” Đối với phần phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa, xử lý như sau: Phần tỷ lệ phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức tiêu hao thu được trong quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu từ nguyên liệu, vât tư nhập khẩu không phải chịu thuế nhập khẩu. Trường hợp còn giá trị thương mai, người nộp thuế bán, tiêu thụ phần phế liệu, phế phẩm này trên thị trường thì cũng không phải chịu thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp các loại thuế khác như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định;” Cho em hỏi đến thời điểm hiện nay là mục 7.1, khoản 7 Thông tư 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 thì còn hiệu lực không? Nếu hết hiệu lực thì vui lòng cho biết thông tư nào thể hiện điều này? Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến hiệu lực của Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:        
Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực thi hành. Liên quan đến vấn đề Doanh nghiệp đề cập, Doanh nghiệp có thể nghiên cứu và thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.        
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *