Dịch vụ chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam

Tiêu đề:Dịch vụ chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam
Hỏi:Công ty tôi nhận chuyển hàng hoá là quà tặng của khách hàng từ Mỹ gởi về Khi đến hải quan cửa khẩu sân bay tân sơn nhất cần có giấy tờ gì vì công ty mới thành lập
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Công ty TNHH VA CARGO (MST: 0315576005) thông qua Hệ thống trực tuyến hỏi về giấy tờ đối với hàng hóa nhập khẩu là quà tặng từ Mỹ.  Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa là quà biếu, tặng được quy định tại các văn bản sau:
– Luật Hải quan;
– Nghị định 08/2015/NĐ-CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015;
– Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015;
– Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
– Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế;
– Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
– Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *