Địa điểm lưu kho hàng xuất khẩu

Tiêu đề:Địa điểm lưu kho hàng xuất khẩu
Hỏi:Quý Hải quan cho tôi hỏi. Chúng tôi là doanh nghiệp ở Bình Dương mở tờ khai tại các Chi Cục HQ thuộc Cục HQ HCM. Chúng tôi kéo cont về kho riêng sau đó Hạ Cát lái. Khi có đủ Cont/Seal thì chúng tôi khai báo Hải quan tại Chi cục HQ CK Cảng SG Khu Vực 1/ Cát Lái. Doanh nghiệp chúng tôi thuộc nhóm 01B theo công văn 3925/TCHQ-GSQL 28/03/2014 và kho công ty chưa có mã kho do TCHQ cấp. Vậy địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến xuất khẩu hàng nguyên cont là 02CIOZZ (Mã tạm) hay 02CIS01?. Tôi thấy có doanh nghiệp thì khai 02CIOZZ, có doanh nghiệp khai 02CIS01 và đều được thông quan. Vậy trường hợp công ty tôi thì khai 02CIOZZ hay 02CIS01?. Phần ghi chú chúng tôi ghi: Địa điểm tập kết hàng hóa là Cảng Cát Lái – HCM có đúng không?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Những nội dung vướng mắc của doanh nghiệp được quy định cụ thể tại những văn bản sau :
– Địa điểm lưu kho chờ thông quan được quy định tại công văn số 3925/BTC-TCHQ  ngày 28/3/2014 của Bộ tài chính, công văn 4638/TCHQ-GSQL ngày 28/4/2014 của Tổng cục Hải quan.Nếu Doanh nghiệp chưa được cấp mã thì khai mã tạm 02CIOZZ.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *