Địa bàn quản lý Chi cục Hải quan

Tiêu đề:Địa bàn quản lý Chi cục Hải quan
Hỏi:Xin quý Cục hải quan cho biết địa bàn quản lý của các chi cục hải quan cửa khẩu thuộc cục HQ TP HCM theo TT128? Xin quý Cục cho biết có thể tải văn bản thông báo trên ở đâu? Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Căn cứ quy định tại Điều 6 Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hôi quy định về địa bàn hoạt động hải quan;
– Căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về địa điểm làm thủ tục hải quan;
– Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan;
– Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-BTC ngày 09/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;
Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo các quy định trên.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý doanh nghiệp được rõ./. 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *