Danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát

Tiêu đề:Đóng dấu xác nhận lại trên Danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát
Hỏi:Kính chào quý cơ quan! Xin cho công ty hỏi vấn đề sau: tờ khai Nhập khẩu được Hải quan xác nhận Đưa hàng về bảo quản, doanh nghiệp in Danh sách hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát (trạng thái tờ khai : Mang hàng về bảo quản) và lấy hàng khỏi khu vực giám sát, có đóng dấu xác nhận của công chức Hải quan. Sau đó 3 ngày bổ sung kết quả kiểm tra chuyên ngành nhà nước, công chức Hải quan thực hiện Thông Quan tờ khai, vậy cho hỏi có cần in lại Danh sách hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát ( trạng thái tờ khai: Thông Quan) và yêu cầu Hải quan cửa khẩu đóng dấu xác nhận lại trên đó hay không?
Trả lời:Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, Thông tư số 38/2015/TT-BTC, Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ, công chức hải quan không thực hiện ký tên đóng dấu công chức và xác nhận thông quan  trên tờ khai hải quan điện tử được in ra từ Hệ thống.
Trường hợp  doanh nghiệp có yêu cầu đưa hàng hóa về bảo quản, cơ quan Hải quan thực hiện theo  quy định tại điểm b3.3 khoản 2 Điều 7 và khoản 2 Điều 35 Quyết định 1966/ QĐ-TCHQ  ngày 10/07/2015.
Do doanh nghiệp đã đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát Hải quan, đã xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát Hải quan nên doanh nghiệp không phải in lại Danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát Hải quan để trình cho cơ quan Hải quan xác nhận. 
  Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *