Danh mục các mặt hàng phải kiểm tra chất lượng nhà nước

Tiêu đề:Danh mục các mặt hàng phải kiểm tra chất lượng nhà nước
Hỏi:Kính gửi Cục hải quan thành phố hồ chí minh. Hiện tại doanh nghiệp em đang muốn biết các mặt hàng thuộc danh mục phải kiểm tra chất lượng nhà nước Kính mong quý chi cục cho biết em phải tham khảo quy định thông tư hay công văn nào. Doanh nghiệp xin cảm ơn quý chi cục
Trả lời:        Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về danh mục các mặt hàng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
        Căn cứ theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì các Bộ, Ngành với chức năng, nhiệm vụ cụ thể được phân công sẽ ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của mình như: Bộ Công thương ban hành Danh mục nói trên theo Thông tư số 08/2012/TT-BTC ngày 09/4/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông theo Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo Thông tư số 50/2009/TT- BNNPTNT ngày 18/8/2009, Bộ Giao thông Vận tải theo Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011…để quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.
        Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *