Đăng ký kiểm tra chuyên ngành

Tiêu đề:Đăng ký kiểm tra chuyên ngành
Hỏi:Công ty chúng tôi nhập khẩu Dầu thầu dầu đã tinh chế dùng sản xuất sơn, mã số HS: 15153090. Công ty có phải đăng ký kiểm tra chuyên ngành (Đăng ký kiểm dịch, đăng ký chất lượng …) đối với mặt hàng trên không?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ Thông tư  30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Mặt hàng Dầu thầu dầu đã tinh chế dùng sản xuất sơn, mã số HS 15153090 không thuộc đối tượng phải kiểm dịch thực vật và theo các quy định hiện hành thì mặt hàng trên cũng không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *