Đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nuớc mặt hàng lẩu điện đa năng

Tiêu đề:Đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nuớc mặt hàng lẩu điện đa năng ( không có chức năng nấu cơm)
Hỏi:Kính gửi Quý Cục! Hiện nay theo Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng nhà nước thì mặt hàng nồi lẩu điện ( không có chức năng nấu cơm) không thuộc danh mục của quyết định trên.Tuy nhiên khi làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn KV1/ Cát Lái, cán bộ hải quan vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục kiểm tra chất lượng nhà nuớc. Vậy yêu cầu này của cơ quan hải quan có đúng không?
Trả lời:Vướng mắc của doanh nghiệp nêu đã được chuyển tới Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 để kiểm tra và đã được Chi cục trả lời:
Căn cứ Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ thì mặt hàng nồi lẩu điện đa năng (không có chức năng nấu cơm) không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng nhà nước khi nhập khẩu.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *